TOPOGRAFIE

Topografia  este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri.

 Documentațiile  topografice sunt:

 • planuri topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale ( PUG),  al planurilor urbanistice zonale (PUZ), al planurilor urbanistice de detaliu (PUD);
 • planuri topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare;
 • planuri şi hărţile analogice sau digitale;
 • Studii topografice pentru proiecte de drumuri, construcții industriale, altele;
 • planul de amplasament si delimitare al expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, la solicitarea instanţelor de judecată.

PUG,       PUZ,        PUD;

Documentaţia topografică pentru recepţia suportului topografic al PUG, cuprinde:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifelor legale;
 • Cererea de recepţie;
 • Copia avizului de începere a lucrării;
 • Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune ce vor defini limita intravilanului propus, în format digital, obţinute în urma măsurătorilor sau a ortofotoplanului;
 • Calculul analitic al suprafeței unității administrativ-teritoriale, precum și al suprafeței existente și propuse a fiecăruia dintre intravilanele componente;
 • Memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale (în ha), suprafaţa intravilanului existent şi propus, calculată din coordonatele punctelor de contur;
 • Descrierea limitei intravilanului propus, în format analogic şi digital;
 • Planul topografic (în format analogic şi digital – dxf) la o scară convenabilă (scara 1:5.000-1:1.000 sau, în cazuri speciale, 1:10.000), astfel încât să cuprindă limita unităţii administrativ-teritoriale, limita vechiului intravilan, propunerea pentru limita intravilanului nou;
 • Fișierul .cpxml.
Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUZ, cuprinde:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifelor legale;
 • Cererea de recepţie;
 • Copia avizului de începere a lucrării;
 • Certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;
 • Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUZ- ului, în format digital;
 • Calculul analitic al suprafeţei delimitate prin PUZ;
 • Memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
 • Planul topografic (în format analogic şi digital – dxf), scara 1:5.000-1:500, pe care se vor evidenţia limitele PUZ- ului şi limitele imobilelor din interiorul PUZ cărora le-au fost acordate numere cadastrale;
 • Planul de încadrare în zonă, la o scară convenabilă, pe care se va evidenţia limita PUZ faţă de limita intravilanului existent, în cazul PUZ- urilor executate în extravilan;
 • Fișierul .cpxml.
Documentaţia pentru recepţia suportului topografic al PUD, cuprinde:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifelor legale;
 • Cererea de recepţie;
 • Copia avizului de începere a lucrării, după caz;
 • Certificatul de urbanism pentru aprobarea investiţiei;
 • Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita PUD- ului, în format digital;
 • Calculul analitic al suprafeţei delimitate prin PUD;
 • Memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea şi modul de stocare, organizare şi reprezentare a datelor, preciziile obţinute, suprafaţa pe care se execută lucrarea (în ha);
 • Planul topografic (în format analogic şi digital – dxf) întocmit la scara 1:5.000-1:500 pe care se vor evidenţia limitele PUD- ului şi limitele imobilelor din interiorul PUD cărora le-au fost acordate numere cadastrale;
 • Fișierul .cpxml.
Documentația anexată la solicitarea recepției planului topografic necesar întocmirii documentației de autorizare a lucrărilor de construire sau desființare cuprinde:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifelor legale;
 • Cererea de recepţie;
 • Copia avizului de începere a lucrării, după caz;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • Copia certificatului de urbanism;
 • Inventarul de coordonate al imobilului în format digital;
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic, care va cuprinde: metodele de lucru, preciziile obținute, date referitoare la imobil, suprafața pe care se execută lucrarea, date referitoare la situația existentă și la cea propusă, specificarea modului de materializare a limitelor;
 • Planul topografic (în format analogic și digital – format .dxf) la scara 1:5.000-1:100, după caz, care va cuprinde reprezentarea reliefului pentru zona supusă investiției;
 • Fișierul .cpxml pentru zona supusă investiției.

TOPOGRAFIE INGINEREASCĂ

Topografia inginereasca cuprinde măsurătorile care sunt executate pentru proiectarea, execuția si exploatarea construcțiilor.

Lucrările de topografie inginerească pe care le executăm sunt:

 • Asistenta topografica in lucrări de construcții civile si industriale;
 • Asistenta topo in lucrări de infrastructura: autostrăzi, drumuri, poduri, rețele edilitare, etc.
 • Soluționarea problemelor de sistematizare orizontala si verticala;
 • Calculul suprafețelor si volumelor;
 • Trasarea pe teren a proiectelor de investiții si construcție;
 • Materializarea rețelelor topografice de trasare;
 • Trasarea axelor si a punctelor principale ale construcțiilor;
 • Trasarea în detaliu (fundație, zidărie, puncte de contur, etc.);
 • Trasarea pentru montajul echipamentelor topografice;
 • Urmărirea comportării în timp a construcțiilor (deplasări, deformații, tasări).