CADASTRU

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Entitățile de bază ale acestui sistem sunt imobilul (terenul cu sau fără construcţii) și proprietarul.

Prin sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează:

 • Identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
 • Identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor;
 • Furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate;
 • Publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobile.

TIPURI DE DOCUMENTAȚII CADASTRALE PE CARE SOCIETATEA NOASTRĂ LE ÎNTOCMEȘTE SUNT:

« Documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Conditia principală pentru acest tip de documentație este:

Obținerea numărului cadastral –identificatorul unic,  conform art. 876 din Noul Cod Civil

Deschiderea cărții funciare.

Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere sau din oficiu, în cazurile expres prevăzute de lege.

Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară se realizează la cerere, în baza:

a) înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real;

b) certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;

c) documentației cadastrale recepționate, prin care s-a atribuit număr cadastral imobilului;

d) dovezii plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară, după caz

Documentația cadastrală de primă înscriere conține:

 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului, dacă este cazul;
 • Cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate ale proprietarilor și ale altor titulari de drepturi reale persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărții funciare, dacă este cazul;
 • Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;
 • Originalul sau copia legalizata a înscrisurilor in temeiul cărora se solicita înscrierea;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate,
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Planul de amplasament și delimitare;
 • Fișierul .cpxml.
 • certificatul de căsătorie in copie legalizata când este cazul.

Documentație pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise in evidentele de cadastru si carte funciară:

« 1. Înscriere sau radiere construcții

În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înscrierea se face în baza:

a) autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației publice locale în a cărei rază este situată construcția;

b) documentaţiei cadastrale.

Dreptul de proprietate asupra construcțiilor se poate intabula in cartea funciara si pe stadii de execuție, in baza următoarelor documente:

a) certificatului de atestare a stadiului realizării construcției, eliberat de primarul unității administrativ-teritoriale;

b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției, semnat si stampilat de serviciul de specialitate din cadrul primăriei unității administrativ-teritoriale;

c) documentației cadastrale.

Documentația cadastrală de înscriere a unei construcţii definitive pe un teren înscris în cartea funciară conține:

 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia legalizată a certificatului de căsătorie, după caz;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • Certificatul fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul respectiv;
 • Certificat de atestare eliberat de autoritatea locala emitenta a autorizației de construire, care sa confirme ca edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire si ca exista proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit conform anexei nr. 1.52 la prezentul regulament;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafeţei;
 • Memoriul tehnic;
 • Copia planului de amplasament şi delimitare a terenului înscris în cartea funciară pe care se edifică construcţia definitivă sau se extinde o construcţie veche;
 • Planul de amplasament şi delimitare cu reprezentarea terenului şi a construcţiei;
 • Fișierul .cpxml.

« 2. Modificare limita de proprietate

Operaţiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) există două sau mai multe imobile învecinate înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

b) imobilele în cauză au cel puţin o latură comună

c) operațiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate si se vor respecta prevederile legale cu privire la diferențele de suprafețe.

Documentația cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului conține:

 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie/cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copiile extraselor de carte funciară pentru informare;
 • Declarația autentică de voință între părți sau hotărârea judecătorească definitivă;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Copiile planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor;
 • Planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;
 • Fișierul .cpxml.

« 3. Modificare suprafața imobil

Documentația cadastrală de modificare a suprafeței imobilului se va întocmi în situația în care suprafața imobilului rezultată din măsurători este diferită de suprafața pentru care a fost atribuit numărul cadastral, indiferent dacă această suprafaţă a fost sau nu înscrisă în cartea funciară.

Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în intravilan cu un procent de până la 10% inclusiv faţă de suprafața înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeţei, care conține suplimentar următoarele documentele:

 • declarația autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp;
 • declarația autentică a proprietarului și procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit;

Modificarea în plus a suprafeței imobilului situat în extravilan cu un procent de până la 5% inclusiv faţă de suprafața înscrisă în cartea funciară, se realizează în baza documentației cadastrale de modificare a suprafeţei care conține suplimentar următoarele documentele, după caz:

 • declarația autentică a proprietarului – în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar recepționat de oficiul teritorial;
 • declarația autentica a proprietarului si procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializata cu gard sau cu limita care nu este delimitata de un detaliu stabil in timp (canal, curs de apa, drum etc.) in cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit, situat in zonele foste necooperativizate, pentru care nu s-au emis titluri de proprietate.

Modificarea în plus a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară, până la procentele menționate în prezentul capitol se poate realiza la cererea proprietarului, o singură dată.

Modificarea în plus a suprafeței imobilului înscris în cartea funciară peste procentele menționate în prezentul capitol se poate realiza în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, în baza documentației cadastrale.
Pentru imobilele a căror suprafața rezultata din măsurători este mai mica decât suprafața înscrisa in cartea funciara, modificarea suprafeței se realizează in baza documentației cadastrale si a declarației autentice a proprietarului cu privire la acordul de diminuare a suprafeței.

 • declarația autentică a proprietarului – în zonele de aplicare a legilor proprietăţii, dacă există plan parcelar recepționat de oficiul teritorial;
 • declarația autentică a proprietarului în cazul imobilului împrejmuit și materializat prin elemente stabile în timp;
 • declarația autentică a proprietarului și procesul verbal de vecinătate, semnat de către proprietarii imobilului vecin cu limita nematerializată cu gard sau cu limita care nu este delimitată de un detaliu stabil în timp (canal, curs de apă, drum etc.) – în cazul imobilului neîmprejmuit sau parțial împrejmuit;

« 4. Actualizare categorii de folosință sau destinații pentru o parte din imobil

Actualizarea datelor referitoare la categoria de folosința/destinația terenului, pentru o parte din imobil, se realizează in baza unei documentații de actualizare informații tehnice.Prin excepție, actualizarea categoriei de folosința/destinației pentru întregul imobil care a fost înregistrat in sistemul integrat de cadastru si carte funciara se poate realiza fără documentație cadastrala, in baza actului administrativ specific, emis in condițiile legale. Fișierul .cpxml se preia din arhiva oficiului teritorial, se actualizează de către inspectorul căruia i-a fost alocata lucrarea si se atașează cererii.

Documentația cadastrală de actualizare a categoriei de folosință/destinației conține:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • Actul administrativ specific (ex.: adeverința emisă de primărie, autorizația de construire), emis în condițiile legii;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate,
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Copia planului care a stat la baza inscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care se solicita actualizarea;
 • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren cu categoria/destinația actuală;
 • Fișierul .cpxml.

« 5. Repoziționarea imobilului

Rectificarea erorii de înregistrare în planul cadastral digital, eliminarea golurilor şi suprapunerilor din baza de date, respectiv rectificarea coordonatelor, se realizează prin repoziţionare.Repoziţionarea este operaţiunea de rectificare a coordonatelor imobilului poziţionat greşit în planul cadastral care se efectuează prin rotaţie, translaţie sau modificarea geometriei anterior recepţionate, fără acordul proprietarului.

Modificarea geometriei poate duce la modificarea suprafeţei imobilului cu un procent de până la +/- 2% din suprafaţa măsurată înscrisă în cartea funciară.

Documenaţia de epoziţionare se întocmeşte de către persoana autorizată la cererea persoanelor interesate sau la cererea oficiului teritorial, respectiv de către inspector, din oficiu, în baza referatului întocmit de inspector şi aprobat de inginerul şef.

Documentaţia de repoziţionare la cerere conţine:

 • Borderoul;
 • Cererea de recepţie şi înscriere;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic care va conţine şi date cu privire la necesitatea repoziţionării;
 • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului recepţionat anterior;
 • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului;
 • Fişierul .cpxml.

« 6. Identificarea părții din imobil afectată de dezmembrăminte ale dreptului de propritate în cazul în care aceste drepturi sunt constituite doar pe o parte din imobil

Drepturile reale imobiliare prevăzute de lege, sunt: dreptul de proprietate privată, dezmembramintele acestuia si alte drepturi carora legea le confera acest caracter, dreptul de proprietate publica si drepturile reale corespunzatoare acestuia si drepturile reale de garantie, vor fi intabulate in cartea funciara, la cerere sau din oficiu, dupa caz, devenind drepturi tabulare in intelesul legii.Drepturi reale sunt:

 • dreptul de proprietate ;
 • dreptul de superficie;
 • dreptul de uzufruct;
 • dreptul de uz;
 • dreptul de abitaţie;
 • dreptul de servitute;

Dacă dezmembrămintele au ca obiect doar o parte determinată dintr-un imobil, se întocmeşte planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren afectată, iar documentația cadastrală aferentă se înregistrează pe flux de actualizare informații tehnice, pentru imobilele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară sau pe flux de primă înscriere, pentru imobilele neînscrise.

Documentaţia pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată, cuprinde:

 • Borderou;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare, după caz;
 • Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafeţei;
 • Memoriul tehnic;
 • Copia planului de amplasament şi delimitare a imobilului care este afectat de dezmembrământ, după caz;
 • Planul de amplasament şi delimitare a imobilului pe care se reprezintă suprafața de teren/construcție afectată de dezmembrământ, cu indicarea dimensiunilor limitelor dezmembrământului, şi/sau releveele construcţiilor afectate de dezmembrăminte;
 • Fișierul .cpxml, unde la rubrica „Observaţii” se va face menţiune cu privire la existenţa unei suprafeţe afectate de dezmembrământ.

Dreptul de servitute se va intabula în partea a III-a a cărții funciare a imobilului care constituie fond aservit, iar beneficiul dreptului de servitute se va nota în partea a II-a a cărții funciare a imobilului care constituie fond dominant.

Dacă fondul dominant sau fondul aservit se dezlipește, înscrierile privitoare la servitute vor fi transcrise în mod corespunzător în partea a II-a, respectiv în partea a III-a a cărților funciare ale imobilelor afectate de dreptul de servitute.

Dreptul de superficie se va intabula în partea a III-a a cărții funciare în care este înscris dreptul de proprietate asupra terenului, deschizându-se, totodată, cartea funciară de superficie. În cartea funciară de superficie, în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcției, se va înscrie acelaşi număr cadastral al imobilului (teren) – însoţit de codul construcţiei, făcându-se mențiune în rubrica „Observații” a părții I despre numărul cărții funciare a terenului.

Dreptul de superficie se intabulează în baza următoarelor acte juridice:

 • înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România, hotărârea judecătorească definitivă, certificatul de moștenitor sau actul administrativ prin care se dispune constituirea, modificarea sau transmiterea unui drept de superficie;
 • înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România care constată actul juridic, prin care proprietarul unui teren și al construcției situate pe acesta a dispus numai de construcție, certificatul de moștenitor care constată dobândirea, de către unul sau mai mulți moștenitori, doar a dreptului de proprietate asupra construcției, iar nu și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimțământul unei părți la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra construcției independent de proprietatea terenului pe care aceasta este situată;
 • înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România care constată actul juridic, inclusiv legatul, prin care proprietarul unui teren și a construcției situate pe acesta a dispus atât de teren, cât și de construcție, dar în favoarea unor persoane diferite, certificatul de moștenitor care constată dobândirea, de către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată, precum și hotărârea judecătorească definitivă prin care s-a suplinit consimțământul unei sau a unor părți la încheierea unui act juridic care are ca efect transmiterea, către persoane diferite, a dreptului de proprietate asupra construcției și a dreptului de proprietate asupra terenului pe care aceasta este situată;
 • înscrisul autentic notarial încheiat de un notar public în funcţie în România sau hotărârea judecătorească prin care se constată renunțarea proprietarului unui teren la dreptul de a invoca accesiunea cu privire la construcția realizată de o altă persoană pe acel teren;

« 7. Actualizarea altor informații tehnice cu privire la imobil

Aceste actualizări pot privi:

a) adresa unde este situat imobilului, respectiv stradă, număr, bloc, scară, etaj, UI, sector, UAT, tarla, parcelă, unitate amenajistică/unitate de producţie, vecinătăţile imobilului, fără afectarea amplasamentului;

b) erori ale suprafeţelor parcelelor componente ale imobilului, fără a afecta suprafaţa totală a imobilului, precum şi suprafaţa utilă a încăperilor componente ale UI- ului, fără modificarea suprafeţei utile totale;

c) alte erori cu privire la identificarea cadastrală a imobilului, fără afectarea amplasamentului şi a suprafeţei totale.

Documentația cadastrală de actualizare a categoriei de folosință/destinației conține:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare;
 • originalul sau copia legalizata a înscrisurilor in temeiul cărora se solicita înscrierea;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Copia planului care a stat la baza înscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care se solicita actualizarea;
 • Planul de amplasament și delimitare;
 • Planul de încadrare în zonă;
 • Fișierul .cpxml.

« Documentație pentru dezlipire sau alipire teren

Aveți o suprafața mai mare de teren pe care doriți sa o împărțiți in mai multe loturi mai mici SAU aveți mai multe parcele de teren alăturate dar înscrise in cărți funciare individuale?

a) Identificăm pentru dumneavoastră soluțiile optime pentru un proiect de parcelare care să respecte normele tehnice impuse de Regulamentul General de Urbanism sau Planul Urbanistic General al Unității Administrative Teritoriale

b) Executăm pentru dumneavoastră proiectul de parcelare

c) Obținem numerele cadastrale pentru loturile noi rezultate

d) Deasemenea executăm  documentația cadastrală de alipire sau comasare cu obținerea numărului cadastral

Din punct de vedere tehnic:

 1. a) dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărți funciare distincte;
 2. b) alipirea este operațiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărți funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o singură carte funciară.

Dacă imobilul supus dezlipirii/alipirii implică operațiuni de repoziționare, prin cererea de dezlipire/alipire se soluționează și aceste operațiuni de repoziționare, fără modificarea suprafeței.

Nu poate fi dezlipită o parte din terenul pe care se află un condominiu dacă prin această operațiune sunt afectate căile de acces către condominiu sau pe terenul ce urmează să se dezlipească există reţele edilitare care deservesc condominiul.

Operaţiunea de dezlipire/alipire a unui imobil este considerată finalizată în momentul înscrierii actului autentic de dezlipire/alipire în cartea funciară.

Documentația cadastrală de dezlipire/alipire conține:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare sau copia cărţii funciare;
 • certificatul de urbanism, in cazurile prevăzute de lege;
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate;
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Copia planului care a stat la baza înscrierii in cartea funciara a imobilului pentru care se solicita actualizarea.
 • Planul de amplasament și delimitare cu propunerea dezlipire sau alipire;
 • Planurile de amplasament şi delimitare pentru fiecare imobil care rezultă din dezlipire/planul de amplasament și delimitare a imobilului rezultat din alipire;
 • Fișierul .cpxml

« Documentație de apartamentare a unei construcții – CONDOMINIU- pentru înființarea unor UI (unități individuale)

UNITATATE  INDIVIDUALĂ=UI=APARTAMENT

Aveți un imobil construcție de tip condominium, executăm pentru dumneavoastră documentația cadastrală de împărțire în mai multe apartamente, conform normelor tehnice impuse de ANCPI.

Apartamentarea este operațiunea de împărțire a unei construcții – condominiu, în mai multe unități individuale. Aceste operațiuni se fac în baza unei documentații cadastrale si a actului autentic, întocmite in condițiile legii. Construcțiile nefinalizate, înscrise în cartea funciară, care nu au proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nu pot fi apartamentate.

Apartamentarea este o operaţiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

a) recepţia documentaţiei cadastrale de apartamentare;

b) întocmirea actului de apartamentare în formă autentică, ori emiterea hotărârii judecătoreşti;

c) înscrierea actului de apartamentare.

Documentaţia cadastrală de apartamentare conţine:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru teren cu construcție;
 • Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • Memoriul tehnic;
 • Fișa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune și cotele din părţile comune;
 • Releveele cu propunerea de apartamentare, pe fiecare nivel;
 • Releveul fiecărei unităţi individuale din propunerea de apartamentare;
 • Planul de amplasament și delimitare;
 • Fișierul .cpxml.

« Documentație pentru subapartamentare/alipire a UI (unitate individuală)

Subapartamentarea este operațiunea de împărțire a unei unități individuale in mai multe unități individuale noi. Alipirea UI este operaţiunea de formare a unei unităţi individuale prin alipirea a două sau mai multe unităţi individuale. Operaţiunea de alipire a tuturor unităţilor individuale dintr-un condominiu conduce la sistarea apartamentării, operaţiune prin care construcţia condominiu revine la situaţia iniţială, dinainte de apartamentare.

Subapartamentarea/alipirea UI este o operațiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

 • recepţie documentaţie cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI;
 • întocmire act de subapartamentare UI/alipire UI în formă autentică ori emitere hotărâre judecătorească;
 • înscriere act de subapartamentare UI/alipire UI.

Documentaţia cadastrală de subapartamentare UI/alipire UI conține:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului/extraselor de carte funciară al/ale UI;
 • Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • Memoriul tehnic;
 • Fișa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 • Releveele cu propunerea de apartamentare a UI- urilor inițiale;
 • Planul de amplasament și delimitare;
 • Releveele pentru fiecare UI rezultat din subapartamentare/alipire UI;
 • Fișierul .cpxml.

« Documentație pentru reapartamentare, sistare a apartamentării

Reapartamentarea este operațiunea de reconfigurare a condominiului sau a unei părți din acesta rezultând alte unități individuale cu restabilirea cotelor din părțile comune, aferente fiecărei unități individuale. De asemenea, constituie reapartamentare operațiunea de desprindere a unei unități individuale din părțile comune ale unui condominiu cu stabilirea/restabilirea cotelor din părțile comune, aferente fiecărei unități individuale.

Cota din părțile comune aferente unei unități individuale nu poate fi egală cu zero.

Reapartamentarea este o operațiune pe flux întrerupt şi se realizează cu parcurgerea următoarelor etape:

 • recepție documentație cadastrală de reapartamentare;
 • întocmire act de reapartamentare în formă autentică, ori emitere hotărâre judecătorească;
 • înscriere act de reapartamentare.

Documentaţia cadastrală de reapartamentare a UI conține:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepție;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Copia extrasului de carte funciară pentru informare al condominiului;
 • Copii conform cu originalul după documentele juridice sau administrative;
 • Memoriul tehnic;
 • Fișa colectivă cuprinzând informaţii referitoare la unităţile individuale, părţile comune şi cotele din părţile comune;
 • Releveele pentru fiecare UI rezultat din reapartamentare;
 • Planul de amplasament și delimitare;
 • Fișierul .cpxml.

« Documentație de înregistrare a UI (unitate individiuală)

În vederea înscrierii condominiului se deschide o carte funciară a terenului, o carte funciară colectivă pentru întreaga construcţie şi câte o carte funciară individuală pentru fiecare proprietate individuală care poate reprezenta apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă. Cartea funciară colectivă se înființează concomitent cu deschiderea primei cărți funciare aferente unei unități individuale din cadrul condominiului, la cererea proprietarului acesteia.

Pentru prima înscriere a UI, formată din apartament şi dependinţe distincte (boxă, pivniţă, garaj sau alte anexe) aparținând aceluiași condominiu, se va întocmi o singură documentaţie cadastrală, respectiv un singur fişier .cpxml, iar în anexa cuprinzând releveul apartamentului se figurează și dependinţa aferentă.

La solicitarea proprietarului, în scopul valorificării prin acte juridice de dispoziţie sau de administrare, se pot întocmi două sau mai multe documentaţii cadastrale, câte una pentru fiecare unitate individuală formată din apartament, respectiv din dependinţe, cu fişierele .cpxml aferente.

La executarea documentaţiilor cadastrale, persoanele autorizate au obligaţia să informeze beneficiarul despre consecinţele ce decurg din înscrierea dependinţelor în cartea funciară, separat de cea a apartamentului. Documentația va fi completată cu acordul proprietarului, întocmit într-un număr de exemplare egal cu cel al documentaţiilor cadastrale.

Anterior înregistrării unei unităţi individuale sau actualizării informaţiilor tehnice cu privire la o unitate individuală, persoana autorizată analizează situaţia juridică a terenului şi a construcţiei condominiu şi întocmeşte documentaţia cadastrală de prima înscriere sau de actualizare a informaţiilor tehnice cu privire la imobil, dacă se impune.

Documentația cadastrală de primă înregistrare a unității individuale (UI) va conține:

 • Borderoul;
 • Dovada achitării tarifului;
 • Cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
 • certificat fiscal;”
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • Originalul sau copia legalizată a actelor în temeiul cărora se solicită înscrierea;
 • Memoriul tehnic;
 • Copia cărţii funciare colective a condominiului;
 • Releveul unității individuale;
 • Fișierul .cpxml.

« Documentație în vederea reconstituirii cărții funciare pierdute, distruse sau sustrase

Prin reconstituire se înţelege refacerea cărţilor funciare/încheierilor pierdute, sustrase, distruse ori deteriorate într-o măsură care nu mai permite efectuarea de înscrieri ori înțelegerea celor existente. Cererea de reconstituire depusă la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciară va cuprinde următoarele date:

a) numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titulară a dreptului înscris în cartea funciară;

b) identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai în cazul în care nu există un extras de carte funciară, original, mai vechi;

c) titlul în temeiul căruia s-a dobândit dreptul real;

d) drepturile reale care grevează imobilul.

La cerere se ataşează declaraţia autentică pe proprie răspundere a proprietarului imobilului sau a succesorului în drepturi al acestuia din care să rezulte numele/denumirea proprietarului tabular și că situaţia juridică a imobilului a rămas neschimbată, un certificat fiscal cu privire la imobilul înscris în cartea funciară a cărei reconstituire se solicită și alte acte care să ateste existenţa dreptului de proprietate și a altor drepturi reale.

Cu prilejul reconstituiri cărții funciare, angajatul biroului teritorial verifica toate înregistrările efectuate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară, cu privire la imobilul în cauză.

La sesizarea din oficiu, reconstituirea cărții funciare se face după constatarea faptului că respectiva carte funciară a devenit inutilizabilă, prin referat întocmit de asistentul registrator sau de referent, cu indicarea motivelor care impun reconstituirea.

În baza referatului prevăzut la alin. (1), registratorul dispune reconstituirea prin încheiere supusă regimului de drept comun al încheierilor de carte funciară.

Reconstituirea din oficiu a unei cărţi funciare distruse, sustrase sau pierdute este adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin comunicarea încheierii de reconstituire.

Dacă vechea carte funciară pierdută sau sustrasă este recuperată până la momentul la care, prin încheiere, se dispune reconstituirea, și dacă aceasta este utilizabilă, procedura de reconstituire va fi sistată.

Dacă vechea carte funciară pierdută sau sustrasă este recuperată după ce, prin încheiere, se dispune reconstituirea, chiar dacă aceasta este utilizabilă, se procedează la închiderea cărții vechi, înscrierile făcându-se în continuare în cartea funciară nouă, reconstituită.

Dacă în arhiva biroului teritorial nu se mai află încheierea privind o operaţiune efectuată în cartea funciară, atestarea efectuării acestor operațiuni se face pe cale administrativă, prin emiterea unei adrese prin care se va certifica faptul că operaţiunea dispusă prin încheierea nr. … a fost efectuată în cartea funciară. Pentru reconstituirea încheierii de carte funciară se aplică în mod similar prevederile art. 1054 din Codul de procedură civilă.

« Documentație de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidența căruia a fost înregistrat în cartea funciară

UAT=UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ

În situaţiile în care s-a înscris în cartea funciară un imobil pe un UAT, iar amplasamentul acestuia este situat pe alt UAT, punerea în concordanţă se realizează la cerere sau din oficiu, în baza documentaţiei de identificare a amplasamentului.

Documentaţia de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară, în situaţia corectării la cerere, conţine:

 • Borderoul;
 • Cererea de recepţie și înscriere;
 • Declaraţia pe proprie răspundere cu privire la înstrăinarea şi identificarea imobilului măsurat;
 • Copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverință emisă de către Serviciul Public Comunitar de Evidența Populației din care să rezulte datele de identificare sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
 • incheierea de sistare a cartii funciare si copia cartii funciare conform cu originalul;
 • referatul de constatare si anulare a numarului cadastral al imobilului acordat pe UAT- ul incorect, intocmit de inspector si aprobat de inginerul sef, cu privire la situarea imobilului pe alt UAT decat cel in care a fost inregistrat;”
 • Inventarul de coordonate al punctelor de stație și al punctelor radiate,
 • Calculul analitic al suprafeţelor;
 • Memoriul tehnic;
 • Planul de amplasament si delimitare;
 • Fișierul .cpxml.

« Documentație întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral,  fără înscriere în cartea funciară

Procedura de atribuire a numerelor cadastrale este declanşată şi în cazul întocmirii planului parcelar de către persoane autorizate, la cererea autorităţilor publice locale şi centrale sau a altor persoane interesate, în condiţiile legii.

 • În vederea atribuirii numerelor cadastrale prin utilizarea noului plan parcelar întocmit, oficiul teritorial va proceda astfel:
 • pune la dispoziţia executantului, cu titlu gratuit, informaţiile disponibile necesare, pentru tarlaua în care s-a declanşat procedura de întocmire a planului parcelar (lista titlurilor de proprietate, inventare de coordonate ale PAD-urilor recepţionate, fişiere .cp, .dxf, copii ale planurilor de amplasament şi delimitare recepţionate, planuri parcelare existente etc.);
 • verifică şi recepţionează planul parcelar şi atribuie numere cadastrale imobilelor, potrivit reglementărilor tehnice în vigoare.
 • fişiere .cp pentru imobilele care nu au avut alocate numere cadastrale

« Documentație pentru intabularea hotărârilor judecătorești

Aveți o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă, care pentru înscrierea in cartea funciara necesită documentații cadastrale de alipiri, dezlipiri, apartamentări, subapartamentări sau alte situații .Executăm pentru dumneavoastră documentația cadastrala întocmită, cu respectarea dispozitivului hotărârii judecătorești, conform Regulamentului de avizare, recepție si înscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificările si completările ulterioare aprobat prin Ordinul Directorului General al ANCPI nr.700/2014

Acte necesare:

 • hotărârea judecătoreasca definitiva si irevocabila si expertiza/documentația cadastrala care face parte integranta din hotărârea judecătorească, după caz. In situația in care au fost exercitate căile de atac, se vor anexa toate hotărârile judecătorești pronunțate in cauza respectiva, după caz (fond, apel, recurs);
 • certificatul fiscal cu valoarea de impozitare;
 • dovada achitării impozitului conform prevederilor Codului Fiscal, pentru sentințele date începând cu anul 2007.